•  

Krajowa Izba Odwoławcza

Teksy orzeczeń pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej pod adresem http://www.uzp.gov.pl.

Sygnatura akt KIO/UZP 306/10

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój protestu z dnia 27 stycznia 2010 r. przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, przy udziale konsorcjum wykonawców G. Sp. z o.o., P., ul. Z. oraz G. B.V., H., D., Holandia zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka:

Sygnatura akt KIO/UZP 616/08

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 2.07.2008 r. w Warszawie, odwołania wniesionego przez Franciszek G. "E." w P. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Gmina Polkowice, 59-100 Polkowice, Rynek 1, protestu z dnia 5.06.2008 r., orzeka:

Sygnatura akt KIO/UZP 921/09

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Sygnatura akt KIO/UZP 1077/08

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20.10.2008 r. w Warszawie, odwołania wniesionego przez M. Adam D. z siedzibą w G. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Gmina Sułkowice, 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 1 protestu z dnia 9.09.2008 r., przy udziale wykonawcy - konsorcjum firm: FHU "I." Stanisław B. z siedzibą w G. oraz "O." ZSWK Jarosław I z siedzibą w R., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Sułkowice, 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 1, i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4.064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez M. Adam D. z siedzibą w G

Sygnatura akt KIO/UZP 1214/08

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez I. Sp. z o.o., W., od rozstrzygnięcia przez zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8, 81-912 Gdynia, protestu z dnia 7 października 2008 r., przy udziale wykonawcy xxx zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, przy udziale wykonawcy xxx zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego się, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża I. Sp. z o.o., W., i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4.064 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez I. Sp. z o.o., W.; 2) dokonać wpłaty kwoty 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) przez I. Sp. z o.o., W., na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8, 81-912 Gdynia, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika;

Sygnatura akt KIO UZP 1215-08, KIO UZP 1272-08, KIO UZP 1284 08

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2008 r. w Warszawie odwołań, skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2008 r. do łącznego rozpoznania, wniesionych przez: A. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "I." S.A. z siedzibą w K., B. Konsorcjum firm: "A." i "H., z siedzibą w B., C. Mieczysława S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Inżynieryjnych PUH Mieczysław S. z siedzibą w P., od rozstrzygnięcia przez zamawiającego - Gminę Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, protestów: A. Mieczysława S., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Inżynieryjnych PUH Mieczysław S. z siedzibą w P., z dnia 6 października 2008 r.,

Sygnatura akt KIO 2970/13

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: „ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM W ZAKRESIE: BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI OBWODNICY MIĘDZYRZECZA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S-3 KM 0+000,00 - KM 6+370,00 W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT"

Sygnatura akt KIO/UZP 921/09

Przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Sygnatura akt KIO/UZP 184/10

Odwołanie w sprawie nieuwzględnionych zarzutów protestu, dotyczących postanowień specyfikacji, w tym postanowień wzoru umowy, nie może być traktowane jako rodzaj pozwu o ukształtowanie warunków umowy.

Sygnatura akt KIO 2274/11

Zasadą jest dopuszczalność podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, a jeżeli zamawiający chce zastrzec osobiste wykonanie zamówienia lub jego części przez wykonawcę, zobowiązany jest do wyrażenia swej woli w tym zakresie w SIWZ (wyjątek od zasady)

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis