•  

Orzecznictwo

Sygnatura akt KIO 689/11

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez S. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w P., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie - w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie robót budowlanych dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących wiadukt drogowy w km 112,611; wiadukt drogowy w km 113,538; wiadukt drogowy w km 119,894; wiadukt drogowy w km 122,431 - przetarg 2E -realizowane w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów"

Sygnatura akt II CKN 913/97

Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w K. przeciwko Wiesławowi K., Mieczysławowi K., Franciszkowi K. - Spółce Cywilnej Przedsiębiorstwu Budowlanemu "B." w K. - pozwanemu głównemu i powodowi wzajemnemu o zapłatę, na skutek kasacji pozwanych - powodów wzajemnych od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 27 czerwca 1997 r., sygn. akt I ACa 295/97, I uchyla zaskarżony wyrok w pkt I (pierwszym) ppkt. 1,3 i pkt II (drugim) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w K. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temuż Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego; II oddala kasację w pozostałym zakresie.

Sygnatura akt I CKN 728/98

Wyrokiem z dnia 31 marca 1998 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie oddalił apelację powoda Macieja Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Ciechanowie, którym Sąd ten, uchyliwszy nakaz zapłaty, oddalił powództwo skierowane przeciwko Gminie Miejskiej w M. o zapłatę 10.218,50 zł. Rozstrzygnięcie oparto na następujących podstawach.

Sygnatura akt II CR 494/84

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1985 r.

Sygnatura akt III CRN 202/72

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1972 r.

Sygnatura akt III CSK 366/06

Tekst orzeczenia pochodzi z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem http://www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Sygnatura akt III CZP 41/09

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 września

Sygnatura akt KIO/UZP 65/07

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Sygnatura akt KIO/UZP 184/10

Wyrok jest powiązany z artykułem O wynagrodzeniu ryczałtowym oraz obmiarowaniu w robotach budowlanych Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Sygnatura akt KIO/UZP 306/10

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój protestu z dnia 27 stycznia 2010 r. przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, przy udziale konsorcjum wykonawców G. Sp. z o.o., P., ul. Z. oraz G. B.V., H., D., Holandia zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka:

Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie

ul. Trębacka 4 (pok. 404)
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
e-mail: [email protected]

Bank: ING Bank Śląski
Numer konta: 83 1050 1012 1000 0090 3084 6647

Wszelkie prawa zastrzeżone © SA SIDiR 2013 -2022
Projekt, wykonanie i stała opieka Virbit od Lero-Serwis