Kodeks etyki arbitra
Sądu Arbitrażowego
przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
w Warszawie

Art. 1

Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością, uczciwie i według najlepszej woli i wiedzy.

Art. 2

Arbiter obowiązany jest wykonywać swoje funkcje w sposób bezstronny.

Arbiter nie będzie uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze stroną biorącą udział w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który mógłby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Arbiter obowiązany jest ujawnić stronom okoliczności, które jego zdaniem mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich trzech lat. Arbiter wyłączy się ze sprawy, jeżeli wniosek o wyłączenie złożą lub poprą wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu.

Art. 3

Arbiter orzekając działać będzie na podstawie prawa i swojego wewnętrznego przekonania, i nie będzie uzależniony lub pod wpływem strony lub stron postępowania.

Art. 4

Arbiter nie ma prawa wykorzystywania pełnionej funkcji do prowadzenia działalności gospodarczej. Niedopuszczalna jest reklama arbitra zawierająca element zachęty, nakłaniania, chlubienia się, obietnicy, gwarantowania skuteczności, bądź inne elementy wartościujące, wyrażone w szczególności w formie słownej, graficznej bądź audiowizualnej.

Art. 5

Arbiter będzie traktował jako poufne wszelkie informacje jakie uzyskał wykonując obowiązki arbitra, w szczególności nie ujawni treści orzeczenia przed jego doręczeniem stronom. Arbiter nie będzie korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim, i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

Art. 6

Arbiter, podczas wykonywania swoich obowiązków, korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa, oraz usprawiedliwionych potrzeb.

Art. 7

Arbiter nie będzie publicznie okazywać swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.

Arbiter nie będzie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów w prowadzonych postępowaniach. Arbiter nie będzie naruszać godności osób biorących udział w postępowaniu.

W razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu arbiter winien wykazać się opanowaniem i taktem.

Art. 8

Arbiter nie może bez ważnych przyczyn uchylać się od rozstrzygania spraw i wypełniania powierzonych czynności.

Arbiter będzie prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzi do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie.

Arbiter przedstawi rzetelne rozliczenie finansowe wydatków poniesionych w związku z rozstrzyganiem sprawy, zgodnie z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sądzie Arbitrażowym.

Art. 9

Arbiter będzie systematycznie podnosić swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania funkcji arbitra.

Art. 10

Naruszenie przez arbitra postanowień Kodeksu Etyki Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, może stanowić podstawę do wyłączenie tego arbitra od orzekania w sprawie, jak również podstawę do jego wykreślenia z „Listy Arbitrów” prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie”, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu tego Sądu Arbitrażowego.