Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Rys historyczny

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) zostało założone w 1994 r. jako niezależna organizacja pozarządowa skupiająca najwyższej klasy specjalistów z dziedzin związanych z budownictwem i zarządzaniem dużymi projektami budowlanymi, nawiązując tym samym do funkcjonującego w latach 1914 – 1939 Koła Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDIR).

KIDIR zostało powołane do życia dzięki staraniom inżynierów Ksawerego Gnoińskiego i Mieczysław Pożaryskiego, którzy w 1913 r. znaleźli się w gronie założycieli światowej federacji stowarzyszeń inżynierskich Fédération International des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Ci wybitni inżynierowie z polskimi korzeniami doprowadzili do tego, że na Kongresie w Bernie K.I.D.I.R został przyjęty do FIDIC.

Historia Federacji FIDIC rozpoczęła się 1913 roku w Gandawie, gdzie zebrał się Komitet Organizacyjny reprezentujący inżynierów z 10-ciu krajów europejskich, który postanowił powołać do życia organizację inżynierów konsultantów w branży budowlanej. Głównym celem było wspólne dokształcanie się, wymiana doświadczeń oraz krzewienie idei konsultingu dla poprawy procesów inwestycyjnych na świecie.

Należy podkreślić, że Światowy Kongres FIDIC w roku 1926 odbył się w Warszawie. Uczestniczyło w nim 77 delegatów reprezentujących 14 krajów członkowskich.

FIDIC zaprzestał swojej działalności w okresie II Wojny Światowej. Natychmiast po jej zakończeniu wznowił działalność, natomiast polska organizacja utraciła swoje członkostwo. Powodem był brak możliwości prowadzenia niezależnego konsultingu w polskiej gospodarce planowej.

Dopiero po zmianie systemu politycznego w Polsce tj. po 1989 r. nasi starsi koledzy z inicjatywy inżyniera Jerzego Madziara podjęli próbę reaktywowania KIDIR-u oraz wznowienia członkostwa w FIDIC. Działania te doprowadziły do powołania w ramach Towarzystwa Konsultantów Polskich (TKP) samodzielnego oddziału TKP KIDiR, które ponownie uzyskało członkostwo w szeregach światowej federacji na Walnym Zgromadzeniu FIDIC w Tokio w 1991 r. Założone w 1994 r. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), przejęło tradycje KIDIR i zostało jego kontynuatorem, a Walne Zgromadzenie FIDIC w Sydney zaakceptowało zmianę nazwy polskiej organizacji członkowskiej. Od tego momentu SIDiR jest członkiem i wyłącznym reprezentantem FIDIC w Polsce.

SIDiR jest także jedynym krajowym członkiem European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), którą to federację reprezentuje w Polsce na zasadach wyłączności.

Ponadto SIDiR jest członkiem wspierającym Dispute Resolution Board Fundation (DRBF), a członkowie zwyczajni SIDiR aktywnie uczestniczą w pracach DRBF.

Członkowie

Członkami zwyczajnymi SIDiR są osoby fizyczne. Na koniec 2013 r. lista członków zwyczajnych zawierała blisko 350 nazwisk. Obok inżynierów z wykształcenia, członkami zwyczajnych są też prawnicy i ekonomiści, którzy spełniają restrykcyjne wymagania co do sposobu i rodzaju świadczonych usług, zwłaszcza w zakresie niezależności. Członkami wspierającymi są na ogół osoby prawne – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór nad realizacją robót czy zarządzanie realizacją przedsięwzięcia.

Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać najwyższe kwalifikacje zawodowe jak też wiedzę o rynkach międzynarodowych. Muszą również, co jest związane z wypełnianą misją, spełniać wysokie wymagania etyczne. Statut SIDiR nakłada na swoich członków jasno określone zasady etyczne, zgodne z założeniami ustanowionymi przez FIDIC.

Działalność zawodowa członków Stowarzyszenia SIDiR jest motorem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i zasad dobrych praktyk zawodowych. Dzięki ich staraniom rozpowszechniana jest w Polsce wiedza o nowoczesnej organizacji procesów inwestycyjnych oraz promowane przez FIDIC, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) procedury i zasady w tym zakresie.

Cele

Celami Stowarzyszenia jest:

 • reprezentowanie członków na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz współpraca w ich imieniu z krajowymi i zagranicznymi organizacjami inżynierskimi i doradczymi,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i jakości świadczonych przez nich usług,
 • umacnianie i rozszerzanie ekonomicznych podstaw zawodu Inżyniera Konsultanta,
 • przeszczepianie i rozpowszechnianie na gruncie krajowym zasad i metod pracy niezależnych Inżynierów Konsultantów stosowanych w gospodarce wolnorynkowej oraz nowoczesnych wzorców i zasad organizacji procesów inwestycyjnych, proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), a także dostosowanie ich do wymogów obowiązującego w Polsce prawa,
 • promowanie wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC jako najlepszych i najbardziej doprecyzowanych wzorców umów o roboty budowlane i usługi,
 • zapewnienie przestrzegania przez członków norm postępowania zawodowego przyjętych przez Stowarzyszenie,

które realizowane są przez:

 • ustanawianie zgodnych z odpowiedzialnością zawodu norm i zasad postępowania zawodowego Inżynierów Konsultantów, wydawanie i promowanie wydawania literatury zawodowej oraz organizowanie zawodowych kursów, seminariów, sympozjów i innych spotkań członków i osób zawodowo zainteresowanych współpracą z członkami SIDiR,
 • reprezentowanie interesów zawodowych członków zwyczajnych wobec władz, instytucji samorządowych i organizacji zawodowych,
 • prowadzone szkoleń specjalistycznych, organizację spotkań i konferencji krajowych i międzynarodowych,
 • tłumaczenie i dostosowywanie wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC do wymagań polskiej legislacji, w tym zwłaszcza do Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane,
 • wydawanie Biuletynu „Konsultant”, poruszającego istotne problemy środowiska Inżynierów Konsultantów.