TARYFA OPŁAT

za Czynności Sądu

(obowiązuje od 1 lutego 2015 r.)

§ 1

Koszty postępowania przed Arbitrażowym Sądem Budowlanym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ponoszą strony na zasadach i w wysokości określonej w niniejszej „Taryfie Opłat za Czynności Sądu”, zwanej dalej „Taryfą Opłat”.

§ 2

 1. Na koszty postępowania składają się:
  a. opłata rejestracyjna,
  b. opłata arbitrażowa,
  c. uzasadnione wydatki,
  d. uzasadnione koszty stron związane z prowadzeniem postępowania arbitrażowego
 2. Do opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.

§ 3

 1. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 1.500 zł.
 2. Opłata rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu i nie podlega zwrotowi.

§ 4

Opłata arbitrażowa składa się z:

 1. części przeznaczonej na wynagrodzenia arbitrów,
 2. części przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu.

§ 5

 1. Wysokość poniesionych wydatków określana jest przez Sąd.
 2. Przy określaniu wydatków Sąd uwzględnia w szczególności koszty poniesione przez arbitrów w związku z pełnieniem powierzonej im funkcji oraz koszty powołania biegłych.
 3. Koszty uczestnictwa w rozprawie świadków obciążają stronę, która wnosi o ich powołanie.

§ 6

 1. Wysokość opłaty arbitrażowej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi odpowiednio:
  a. przy wartości przedmiotu sporu do 1.000.000 zł wynosi 40.000 zł,
  b. przy wartości przedmiotu sporu od 1.000.001 zł do 10.000.000 zł wynosi 40.000 zł + 0.9% od kwoty przekraczającej wartość 1.000.000 zł,
  c. przy wartości przedmiotu sporu od 10.000.001 zł do 100.000.000 zł wynosi 121.000 zł + 0,3 % od kwoty przekraczającej wartość 10.000.000 zł,
  d. przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000.000 zł wynosi równowartość 391.000 zł + 0,1% od kwoty przekraczającej 100.000.000 zł.
 2. Wysokość opłaty arbitrażowej nie może przekroczyć 500.000 zł.
 3. Opłatę arbitrażową pobiera się także od pozwu wzajemnego i od zarzutu potrącenia w wysokości określonej w punkcie 1.

§ 7

Jeżeli sprawa rozpatrywana jest przez arbitra jedynego wysokość opłaty arbitrażowej wynosi 60 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 8

Jeżeli do toczącego się postępowania przystępuje osoba trzecia, opłata arbitrażowa od przystąpienia wynosi 50 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 9

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może na początku lub w trakcie postępowania wezwać strony do wpłacenia zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków i uzależnić dalsze postępowanie od wpłacenia tej zaliczki przez stronę.

§ 10

 1. W przypadku cofnięcia pozwu, który został już opłacony, zwrotowi podlega:
  a. 80% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło przed doręczeniem przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej,
  b. 50% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło już po doręczeniu przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej lecz przed ukonstytuowaniem się Zespołu Orzekającego.
 2.  O zwrocie opłaty arbitrażowej orzeka z urzędu w postanowieniu o umorzeniu postępowania Zespół Orzekający, a w przypadku, gdy nie jest on jeszcze ukonstytuowany, prezes Sądu.

§ 11

 1. Za wydawanie odpisów z akt Sąd pobiera opłatę w wysokości 4 zł za stronę.
 2. Za sporządzenie, na żądanie strony, stenogramu z posiedzenia Sąd pobiera opłatę w wysokości 20 zł za stronę.

Powiązane strony:

Taryfa opłat obowiązująca do 01.2015

Powiązane pliki:

Taryfa opłat Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie