Wyrok

Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

KIO/UZP 306/10

1. Pojęcie „obmiar robót” (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) rozumiane jest jako opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego.
2. Dokument ten różni się od przedmiaru robót, czyli zestawienia przewidywanych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, sporządzonym przed wykonaniem robót.
LEX nr 575379
575379
Dz.U.2013.907: art. 31 ust. 1

Skład orzekający

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki.
Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek, Magdalena Grabarczyk.

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój protestu z dnia 27 stycznia 2010 r. przy udziale xxx zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, przy udziale konsorcjum wykonawców G. Sp. z o.o., P., ul. Z. oraz G. B.V., H., D., Holandia zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka:
1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert
2. kosztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4.444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G.,
2) dokonać wpłaty kwoty 4.444 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój na rzecz Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G. stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania,
3) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,
4) dokonać zwrotu kwoty 10.556 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G.

Uzasadnienie faktyczne

Miasto Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60/B503, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą p.z.p.”, wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,50 m wadium (strona północna) nad torami J. Sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdrój”. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15 października 2009 r., nr 2009/S 199-286484.
Zamawiający pismem z dnia 13 stycznia 2010 r. (przedmiotowe pismo Odwołujący otrzymał w dniu 18 stycznia 2010 r.) poinformował wykonawcę Inwestycje, Budownictwo, Handel I. Sp. z o.o., ul. G., G., zwanego dalej „Odwołującym” o wyborze jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców G. Sp. z o.o., P., ul. Z. oraz G. B.V., H., D., zwanej dalej „Konsorcjum G.”.
Pismem z dnia 27 stycznia 2010 r. (wpływ do Zamawiającego faksem 27 stycznia 2010 r., pisemnie 28 stycznia 2010 r.) Odwołujący wniósł protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na uznaniu oferty złożonej przez Konsorcjum G. za ofertę najkorzystniejszą.
Tym samym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.
Jednocześnie Odwołujący wniósł o:
1. unieważnienie czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum G.;,
2. wykluczenie z udziału w postępowaniu Konsorcjum G. i odrzucenie jego oferty,
3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej W uzasadnieniu protestu Odwołujący podniósł, iż Konsorcjum G.:
1) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. a SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia Kierownika Projektu, gdyż nie dysponuje osobą, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym tj. kierownik budowy/Inżynier Kontraktu/Kierownik Projektu, przy czym co najmniej jeden projekt w zakresie inżynierii komunikacyjnej zakończony protokołem odbioru końcowego na wartość robót budowlanych, co najmniej 20 min PLN brutto,
2) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. c SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, gdyż nie dysponuje osobą, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień, w nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi na drogach co najmniej klasy Z przy czym, przynajmniej jeden projekt miał wartość robót brutto, co najmniej 2 min PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony, przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie,
3) nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ppkt 5.2.2. lit. h SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeń, gdyż nie dysponuje osobą, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, oraz ich rozliczeniu a także co najmniej 2 lata doświadczenia obejmującego stanowisko ds. rozliczeń w tym przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo-mostowego o wartości robót brutto 10 mln PLN.
Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu wskazał, iż w ofercie Konsorcjum G. do wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Adam S i zakwestionował posiadane przez niego doświadczenie wykazane przez Konsorcjum G. w wierszu 3 wykazu. Podniósł, iż Węzeł Wirek nie był wydzielonym elementem kontraktu autostradowego A4, gdyż wydzieloną częścią kontraktu był odcinek Węzeł Sośnica – Węzeł Wirek. Wobec powyższego wywodził, iż na wymienionym odcinku Pan Adam S nie pełnił funkcji Kierownika Budowy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wywodził także, że firma P. – 9, której pracownikiem był Adam S na ww. odcinku realizowała roboty kanalizacyjne.
Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych wskazał, iż w ofercie konsorcjum G. do wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Zdzisław K i zakwestionował jego doświadczenie wykazane w wierszu 1, 2, 3, 7 wykazu.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu podniósł, iż jest ono niewystarczające, gdyż nie potwierdza pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/kierowania budową w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wywodził, że wskazane w pkt 1 wykazu złożonego w ofercie Konsorcjum G. stanowisko Inżyniera Rezydenta które sprawował Pan Z. K. nie jest tożsame z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 2 wykazu podniósł, iż jest ono niewystarczające, gdyż kontrakt obejmował swoim zakresem dzielnice: Brzezinka, Żerniki, Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, Czechowice, Stare Miasto, a parametry techniczne dróg w ww. dzielnicach Gliwic oraz w centrum Gliwic – Stare Miasto odpowiadają klasie drogi L (lokalne), D (dojazdowe) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999, poz. 430).
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu podniósł, iż jest ono niewystarczające, gdyż potwierdza jedynie pełnienie funkcji Kierownika Zespołu ze strony Inwestora to jest ZDW w K., natomiast Pan Z. K nie pełnił w trakcie realizacji tej inwestycji funkcji inspektora nadzoru robót drogowych ani kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego. Podnosił, że funkcję Inżyniera Kontraktu w tym kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie realizacji ww. projektu pełniła spółka I. Sp. z o.o. w G.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 7 wykazu podniósł, iż jest ono niewystarczające, gdyż nie potwierdza doświadczenia w nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi na drogach co najmniej klasy Z.
Uzasadniając zarzut braku wymaganego doświadczenia przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora ds. Rozliczeń wskazał, iż w ofercie konsorcjum G. do wykonywania tej funkcji został przewidziany Pan Marek S i zakwestionował jego doświadczenie wykazane w wierszu 1, 3, 4, 6.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu podniósł, iż umowa z wykonawcą robót – E. na realizację ww. projektu została podpisana 3 czerwca 2009 r., wobec czego wykazane przez Konsorcjum G. doświadczenie Pana Marka S potwierdza co najwyżej pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z wykonawcą robót do terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu to jest 11.2009 r.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu, podniósł, iż Pan Marek S. pełnił funkcję Inspektora ds. rozliczeń z ramienia Inwestora to jest Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w B., a nie wykonawcy, co jego zdaniem było niewystarczające z punktu widzenia warunku udziału w postępowaniu.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 4 wykazu, Odwołujący podniósł, iż wymieniona w tym punkcie inwestycja nie weszła w fazę realizacji robót. Podkreślał, ponadto iż wykazane przez Konsorcjum G. w tym punkcie doświadczenie Pana Marka S w ww. zakresie potwierdza fakt praktyki zawodowej z ramienia Zamawiającego to jest Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w B. przygotowującego inwestycję do realizacji na etapie prac przedprojektowych i projektowych, natomiast nie potwierdza doświadczenia zawodowego w obmiarach i wycenie robót budowlanych oraz ich rozliczaniu.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 6 wykazu, Odwołujący podniósł, iż projekt Modernizacja oczyszczalni ścieków B. – Radzionków oraz budowa kolektorów tłocznych doprowadzających ścieki wraz pompownią” realizowany był zgodnie z wzorami FIDIC „Warunki kontraktu dla realizacji „Projekt i budowa” i „pod klucz”. Na zlecenie beneficjenta środków Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w B. funkcję Inżyniera Kontraktu pełniło Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o. w B. Podkreślał, iż zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmował również weryfikację obmiarów, przedmiarów i kosztorysów, a także ich sporządzanie, sporządzanie zestawień kosztów i kontroli kosztów oraz przekazanie kompletu dokumentów rozliczeniowych opracowanych zgodnie z wymaganiami Funduszu, beneficjentowi środków Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w B. W imieniu beneficjenta Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w B. funkcję Inżyniera Kontraktu, a w tym specjalisty ds. rozliczeń pełniła spółka Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji sp. z o.o. w B., a zatem w trakcie realizacji tego kontraktu wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia nie mógł nabyć Pan Marek S.
Odnosząc się do drugiego projektu wskazanego w tym punkcie wykazu tj. Rozbudowa oczyszczalni ścieków B. Sp. z o.o. w B. przy ul. S. – część biologiczno – osadowa, zarzucał że na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w B. nadzór inwestorski pełniło Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o. w B. w zakresie obowiązków, którego było również rozliczenie zadania. Wobec powyższego wywodził, iż również w trakcie realizacji tego projektu Marek S. nie mógł pełnić funkcji specjalisty ds. rozliczeń.
Zamawiający przekazał pozostałym wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu kopię protestu i wezwał ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawcy otrzymali wezwanie w dniu 29 stycznia 2010 r.
Pismem z dnia 1 lutego 2010 r. doręczonym Zamawiającemu w tym samym dniu Konsorcjum G. przystąpił do postępowania protestacyjnego po stronie Zamawiającego, przekazując jednocześnie kopię przystąpienia Odwołującemu.
Konsorcjum G. w przystąpieniu wniosło o oddalenie protestu. Odnosząc się do zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Adama S Konsorcjum G. podniosło, iż zarzuty Odwołującego nie zasługują na uwzględnienie, bowiem Odwołujący na poparcie swych twierdzeń nie przedstawił żadnych dowodów.
Odnośnie zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Zdzisława K Konsorcjum G. ustosunkowało się następująco:
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 Konsorcjum G. podniosło, iż Zamawiający nie wymagał od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych posiadania doświadczenia tylko i wyłącznie na stanowisku inspektora nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (pojęcie rozumiane wąsko).
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 2 Konsorcjum G. podniósł, iż przy realizacji kontraktu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” Pan Z. K. nadzorował minimum 13 dróg klasy „Z” oraz „G”. Na tej podstawie wywodził, iż nie jest oparte na prawdzie twierdzenie Odwołującego, że parametry techniczne dróg objętych kontraktem odpowiadają jedynie klasie dróg „L” i „D” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.”.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 3 wykazu G. wyjaśniał, że w latach 02.2004 – 05.2005 Pan Z. K. nadzorował roboty drogowe na drogach co najmniej klasy „Z” przy realizacji projektu „Rozwój Infrastruktury drogowej województwa Śląskiego – Obwodnica Ustronia”, realizowanego wg warunków kontraktowych FIDIC, pełniąc funkcję Kierownika Zespołu z ramienia Inwestora. Podnosił iż projekt został zakończony i rozliczony zaś jego wartość wynosiła ok. 11 mln PLN. Podkreślał, że Zamawiający w SIWZ nie uzależniał nabycia doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych wyłącznie poprzez fakt pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 7 wykazu Konsorcjum G. wywodziło, że w okresie od 07.1992 do 04.1994 Pan Z. K pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji:
– Budowa dróg osiedlowych na osiedlu w B. – M.,
– Budowa ciągów pieszych wraz z odwodnieniem dla 6 ulic w mieście R.
– Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul, Wolności w Z. (droga klasy „G”).
Podnosił, iż w rozpatrywanym okresie Pan Zdzisław K pełnił funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej przy realizacji dróg co najmniej klasy Z.
Ustosunkowując się do zarzutu dot. doświadczenia zawodowego Pana Marka S Konsorcjum G. podniosło co następuje:
Odnośnie doświadczenia wykazanego w pkt 1 wykazu Konsorcjum G. wywodziło, że Pan Marek S uczestniczył przy rozliczaniu tego zadania. Wyjaśniał, że rozpoczęcie realizacji tego kontraktu i w związku z tym pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń nastąpiło w grudniu 2008 r. po podpisaniu kontraktu z Zamawiającym tj. MZDiM B. Podkreślał, że zakres obowiązków realizowanych przez Pana Marka S na ww. stanowisku obejmował m.in.: współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy kontraktu na roboty wraz z projektowaniem (zgodnie z procedurami kontraktów realizowanych wg FIDIC żółty), przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla wykonawcy robót wraz z projektowaniem (zgodnie z procedurami kontraktów realizowanych wg FIDIC żółty) oraz raportów dla Zamawiającego.
Odnośnie zarzutów dotyczących doświadczenia wykazanego w pkt 3, pkt 4 oraz pkt 6 wykazu Konsorcjum G. wywodził, że, Zamawiający nie wskazał w SIWZ, że doświadczenie wymagane na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń może być uzyskiwane jedynie po stronie wykonawcy, inżyniera kontraktu, bądź nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w terminie tj. do dnia 8 lutego 2010 r. (07 luty 2010 r. -niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy) co zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy p.z.p. należy uznać za jego oddalenie.
Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2010 r. (data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego). W tym samym dniu kopię odwołania otrzymał Zamawiający.
W odwołaniu Odwołujący podtrzymał zarzuty i żądania zawarte w proteście, domagając się nadto zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, zgodnie z rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki.
Pismem z dnia 24 marca 2010 r. doręczonym do Urzędu Zamówień Publicznych faksem w dniu 25 marca 2010 r. oraz pisemnie w dniu 26 marca 2010 r. Konsorcjum G. zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. W uzasadnieniu wniosło o oddalenie odwołania i podtrzymało swe twierdzenia zawarte w przystąpieniu do protestu.
Na rozprawie w dniu 31 marca 2010 r. Odwołujący oświadczył, iż nie zgłasza wniosku o zasądzenie kosztów postępowania.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, ofertę konsorcjum G., jak również biorąc pod uwagę dokumenty złożone przez Strony podczas rozprawy, a także oświadczenia i stanowiska Stron złożone podczas rozprawy, skład orzekający Izby ustalił co następuje:
Zgodnie z pkt 5.2 SIWZ wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,50 m wadium (strona północna) nad torami J. Sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdrój” zobowiązani byli wykazać m.in. iż dysponują lub będą dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, któremu zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na następujących stanowiskach:
1) Kierownik projektu, m.in. posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym tj. kierownik budowy/Inżynier kontraktu/Kierownik Projektu, przy czym co najmniej jeden projekt w zakresie inżynierii komunikacyjnej zakończony protokołem odbioru końcowego na wartość robót budowlanych, co najmniej 20 mln PLN brutto (pkt 5.2.2. lit. a SIWZ),
2) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych, m.in. posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień, w nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi na drogach co najmniej klasy Z przy czym, przynajmniej jeden projekt miał wartość robót brutto, co najmniej 2 mln PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony, przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie (pkt 5.2.2. lit. c SIWZ),
3) Inspektor ds. Rozliczeń, m.in. posiadający – co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, oraz ich rozliczeniu,
– co najmniej 2 lata doświadczenia obejmujące stanowisko ds. rozliczeń w tym przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo-mostowego o wartości robót brutto 10 mln PLN (pkt 5.2.2. lit. h SIWZ)
Zgodnie z pkt 6.1.10. SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wykonawcy zobowiązani byli złożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował oferent i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. załącznika nr 4 „potencjał kadrowy” oraz załącznika nr 4a tj. „Informacja o doświadczeniu i kwalifikacjach personelu”. Wykaz musiał zawierać dane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5.2.2.
Konsorcjum G., na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. a SIWZ złożyło w ofercie wykaz (s. 64-65 oferty). W wykazie tym konsorcjum G. zaproponowało do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Pana Adama S i wykazało posiadanie przez niego m.in. następującego doświadczenia:
W Wierszu 3: realizacja inwestycji:
Budowa Autostrady A4 Gliwice – Katowice, odcinek węzeł Wirek, wartość robót budowlanych 20 mln PLN brutto, w okresie 06.2002 r.- 08.2005 r. na stanowisku Kierownik budowy w firmie P. sp. z o.o.
Firma P., której pracownikiem był Pan Adam S. na ww. projekcie realizowała roboty w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości powyżej 20 mln PLN. Pan Adam S. pełnił w trakcie realizacji ww. kontraktu funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadając w tym okresie uprawnienia budowane w zakresie robót sanitarnych, natomiast uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uzyskał w 2006 r.
Konsorcjum G., na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. c SIWZ złożyło w ofercie oraz w złożonym tytułem uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykaz (s. 70-71 oferty). W wykazie tym konsorcjum G. zaproponowało do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych Pana Zdzisława K i wykazało posiadanie przez niego m.in. następującego doświadczenia:
W wierszu 1: Nadzór przy realizacji kontraktu Budowa Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III, w okresie od 12.2008 r. do chwili obecnej, na stanowisku Inżyniera Rezydenta w firmie G. sp. z o.o.
Pan Zdzisław K pełni na ww. zadaniu funkcję Inżyniera Rezydenta, natomiast nie pełni na ww. zadaniu funkcji inspektora nadzoru ani kierownika w zakresie robót drogowych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
W wierszu 2: Nadzór przy realizacji kontraktu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”. Wartość robót kontraktowych instalacyjno-drogowych wynosi 56 mln, w okresie od 07.2005 r. do 12.2008 r. Na stanowisku inspektora nadzoru w branży drogowej w firmie S. S.A.
W ramach ww. kontraktu Pan Zdzisław K nadzorował jako inspektor nadzoru w branży drogowej remont drogi krajowej (ul. Tarnogórska) oraz dróg powiatowych (Łabędzka, Kozielska, Kujawska, Sikorskiego, Odrowążów, Reymonta, pocztowa, Dolna, Św. Jacka, Bydgoska, Myśliwska, Strzelnicza, Olszewskiego, Łowicka, Żernicka) zaliczanych do dróg klasy Z i wyższej. Wartość robót w tym kontrakcie przekroczyła 2 mln PLN.
W wierszu 3: nadzór nad projektem Rozwój infrastruktury drogowej województwa śląskiego – Obwodnica Ustronia, w okresie od 02.2004 do 05.2005, na stanowisku Kierownika Zespołu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Funkcję Inżyniera Kontraktu na ww. projekcie pełnił Odwołujący. Pan Zdzisław K pełnił w trakcie realizacji tego zadania funkcję Kierownika Zespołu ze strony Inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, natomiast nie pełnił funkcji inspektora nadzoru ani kierownika w zakresie robót drogowych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
W wierszu 7: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (budowa dróg osiedlowych na osiedlu w B. – M., Budowa ciągów pieszych wraz z odwodnieniem dla 6 ulic w mieście R., budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Wolności w Z. w okresie 1 miesiąca, na stanowisku Inspektor Nadzoru w branży drogowej w Zakładzie Budownictwa Lądowego.
Ulica Wolności w Z. jest drogą powiatową, a więc drogą klasy Z.
W wierszu 8 wykazu złożonego tytułem uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zawartego w piśmie Konsorcjum G. z dnia 11 stycznia 2010 r.): remont dróg po awariach wodociągowych i gazowych na terenie miasta B., remont ul. P., remont ulicy O. w B. w okresie 4 miesięcy: na stanowisku kierownika robót budowlanych w Zakładzie Budownictwa B. Ulica P. w B. jest drogą klasy Z.
Konsorcjum G., na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. h SIWZ złożyło w ofercie wykaz (s. 92-94 oferty). W wykazie tym konsorcjum G. zaproponowało do pełnienia funkcji Inspektora ds. Rozliczeń Pana Marka S i wykazało posiadanie przez niego m.in. następującego doświadczenia:
W wierszu 1:
Realizacja i rozliczanie projektu Budowa Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji (…). Inwestycja drogowo-mostowa, wartość brutto 80 mln PLN, w okresie 12.2008 do chwili obecnej, na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w G. sp. z o.o.
Pan Marek S w okresie od grudnia 2008 r. po podpisaniu kontraktu z MZDiM B. brał udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy wraz z projektowaniem, w tym m.in. kosztorysów.
Umowa z wykonawcą robot budowlanych została podpisana w czerwcu 2009 r.
W wierszu 3: realizacja i rozliczanie projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy B. (…), wartość robót ok. 250 mln PLN, w okresie od 10.2006 do 05.2008 na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w B. sp. z o.o.
Na podstawie umowy zawartej z Inwestorem, funkcję Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji tego projektu pełnił Przystępujący. Przedmiotem tej umowy było m.in. wykonanie obmiarów robót i potwierdzanie ilości monitorowanie i kontrola kontraktu pod względem technicznym i finansowym, a także weryfikacja ostatecznego rozliczenia wykonawcy Pan Marek S brał udział w realizacji ww. zadania jako inspektor jednostki realizującej projekt ze strony Zamawiającego i współpracującej z Inżynierem Kontraktu.
W wierszu 4: prowadzenie realizacji inwestycji pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w B.”, wartość robót ok. 10 mln PLN netto, w okresie od 04.2005 do 12.2006, na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w B. sp. z o.o.
Ww. inwestycja nie weszła w fazę wykonawstwa, gdyż nie został wyłoniony generalny wykonawca robót budowlanych.
Pan Marek S jako Inspektor ds. przygotowania i realizacji zadań z ramienia B. sp. z o.o. dokonywał wyceny na etapie prac projektowych i przedprojektowych oraz dokonywał obmiarów w trakcie realizacji robot w części zadania wykonywanej przez Inwestora siłami własnymi.
W wierszu 6: realizacja i rozliczenie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Centralna w B.” oraz Rozbudowa oczyszczalni ścieków w B. przy ul. S.”
Funkcję Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji ww. projektów pełniła Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji sp. z o.o., do której zadań należało m.in. wycena robót, kontrola obmiarów robót oraz rozliczenie robót i rozliczenie zadania.
Pan Marek S jako Inspektor ds. przygotowania i realizacji zadań z ramienia Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. dokonywał wyceny na etapie prac projektowych i przedprojektowych.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie odwołania, wynikających z art. 187 ust. 4 ustawy p.z.p.
Odwołujący jako podmiot, którego oferta w przypadku odrzucenia oferty Konsorcjum G. mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza, legitymuje się interesem prawnym o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p., uprawniającym go do wniesienia odwołania.
Przedmiotem sporu pomiędzy stronami postępowania odwoławczego jest ocena spełnienia przez Konsorcjum G. warunków udziału w postępowaniu, określonych w ppkt 5.2.2. lit. a, pkt 5.2.2. lit. c oraz 5.2.2. lit. h SIWZ w zakresie doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, Inspektora Nadzoru Robót Drogowych oraz Inspektora ds. Rozliczeń.
Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wymaganego doświadczenia Kierownika projektu Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wymaganego doświadczenia Kierownika projektu zasługuje na uwzględnienie.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego Izba uznała, iż jest on wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia posiadanego przez Pana Adama S. W pierwszej kolejności Izba uznała, że treść warunku dotyczącego wymaganego doświadczenia od osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika projektu nie dopuszczała możliwości wykazania się zakresem prac wykonywanych przez Pana Adama S. na zadaniu wymienionym w wierszu 3 wykazu, tj. kierownika w zakresie robot sanitarnych.
Okoliczność iż pan Adam S pełnił w trakcie realizacji ww. kontraktu funkcję kierownika robót sanitarnych została wykazana przez Odwołującego na rozprawie pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 24 marca 2010 r., które Izba uznała za wiarygodne.
Okoliczność tę potwierdza również fakt, że Pan Adam S w rozpatrywanym okresie nie posiadał uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi, gdyż uzyskał je dopiero w 2006 r., którą to okoliczność podniósł na rozprawie Odwołujący, a przyznało Konsorcjum G. W ocenie Izby, Zamawiający wymagał posiadania doświadczenia nie na jakimkolwiek stanowisku kierowniczym, a na stanowisku kierownika budowy/Inżyniera Kontraktu/Kierownika Projektu. Za takim rozumieniem warunku przemawia to, iż czynności kierownika robót sanitarnych nie wypełniają obowiązków Kierownika projektu określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W ocenie Izby złożoność i stopień skomplikowania kontraktu jakim była budowa węzła autostradowego przemawia za tym, iż w omawianym przypadku nie zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności”. W świetle powyższego Izba uznała, że w trakcie realizacji rozpatrywanego kontraktu Pan Adam S. nie pełnił funkcji kierownika budowy, co wykazywało w ofercie Konsorcjum G., a więc nie wykonywał czynności określonych przez Zamawiającego w opisie warunku w pkt 5.2.2. lit. a SIWZ, tj. kierownika budowy/Inżyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.
Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wymaganego doświadczenia Inspektora Nadzoru Robót Drogowych nie zasługuje na uwzględnienie.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego – Izba uznała, iż jest on wystarczający do zaprzeczenia posiadanego przez Pana Zdzisława K doświadczenia wymienionego przez Konsorcjum G. w pkt 1 i 3 wykazu, natomiast nie jest on wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia wskazanego w pkt 2 i 7 wykazu.
W pierwszej kolejności Izba uznała, ze treść warunku dotyczącego wymaganego doświadczenia osoby proponowanej na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Drogowych nie dopuszczała możliwości wykazania się zakresem prac wykonywanych przez Pana Zdzisława K w zadaniu wymienionym w wierszu 1 oraz w wierszu 3 wykazu, tj. odpowiednio stanowisku Inżyniera Rezydenta oraz Kierownika Zespołu ze strony Inwestora. W ocenie Izby, Zamawiający wymagał bowiem posiadania doświadczenia nie na jakimkolwiek stanowisku związanym z nadzorowaniem/kierowaniem robotami drogowymi, lecz na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót w branży drogowej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, a takich stanowisk w trakcie realizacji ww. projektów Pan Z.
K nie sprawował. Za takim rozumieniem opisanego przez Zamawiającego warunku przemawia po pierwsze wykładnia oparta na analizie całości jego treści. Zamawiający w pkt 5.2.2. lit. c SIWZ wymagał posiadania przez osobę proponowaną na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Drogowych uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, natomiast precyzując warunek dotyczący doświadczenia wskazał, iż wymaga posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia, licząc od daty uzyskania tych uprawnień, tj. uprawnień w nadzorowaniu/kierowaniu robotami w specjalności drogowej. Zamawiający na etapie postępowania nie wyjaśnił opisanego warunku który pozwoliłby przyjąć, iż chodziło mu jedynie o doświadczenie w faktycznym wykonywaniu czynności w zakresie kierowania/nadzorowania robót drogowych. Zdaniem Izby postawionego przez Zamawiającego w pkt 5.2.2. lit. c wymogu doświadczenia nie można rozpatrywać w oderwaniu od postawionego wymogu posiadania uprawnień do kierowania robotami w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. Za przyjętym przez Izbę rozumieniem warunku przemawia także to, iż czynności wykonywane przez Inżyniera Rezydenta oraz Kierownika Zespołu ze strony Inwestora nie wypełniają w całości obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Drogowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Odnośnie doświadczenia nabytego przez Pana Z. K w związku z realizacją inwestycji wymienionej w pkt 2 wykazu Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swej tezy, iż w ramach tego projektu Pan Z. K nadzorował remont dróg odpowiadających jedynie klasie drogi L (lokalne) i D (dojazdowe) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), pomimo, iż zgodnie z art. 6 k.c. to na Odwołującym spoczywał ciężar udowodnienia takiego faktu. Dowód przeciwny przeprowadziło natomiast Konsorcjum G., które wykazało iż Pan Zdzisław K. nadzorował jako inspektor nadzoru w branży drogowej remont drogi krajowej (ul. Tarnogórska) oraz remont dróg powiatowych (ulice: Łabędzka, Kozielska, Kujawska, Sikorskiego, Odrowążów, Reymonta, pocztowa, Dolna, Św. Jacka, Bydgoska, Myśliwska, Strzelnicza, Olszewskiego, Łowicka, Żernicka) zaliczane do dróg klasy Z i wyższej, przedkładając na tę okoliczność pismo firmy S. S.A. Oddział w Polsce z dn. 5 marca 2010 r., które Izba uznała za wiarygodne.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycją wymienioną w pkt 7 wykazu Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swej tezy, iż wbrew twierdzeniem Konsorcjum G. ulica Wolności w Z. nie jest drogą powiatową, a więc drogą klasy Z, pomimo, iż zgodnie z art. 6 k.c. to na Odwołującym spoczywał ciężar udowodnienia takiego faktu.
Biorąc pod uwagę doświadczenie wykazane przez Konsorcjum G. w pkt 2 i 7 wykazu, a także fakt, iż Odwołujący nie kwestionował doświadczenia wykazanego w pkt 4, 5, 6 i 8 wykazu należało stwierdzić, iż Konsorcjum G. wykazało spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. c SIWZ.
Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeń Zarzut dotyczący nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganego doświadczenia Inspektora ds. Rozliczeń zasługuje na uwzględnienie.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego – Izba uznała, iż jest on wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia posiadanego przez Pana Marka S. wskazanego przez Konsorcjum G. w wierszu 1, 3 i 6, natomiast nie jest on wystarczający do zaprzeczenia doświadczenia wskazanego w pkt 4 wykazu. W pierwszej kolejności Izba uznała, ze treść warunku dotyczącego wymaganego doświadczenia osoby na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń nie dopuszczała możliwości wykazania się zakresem prac wykonywanych przez Pana Marka S na zadaniach wymienionych w wierszu 1, 3 i 6 wykazu. Zamawiający w pkt 5.2.2. lit. h SIWZ wymagał m.in. posiadania doświadczenia w obmiarach i wycenie robót budowlanych i ich rozliczeniu. W ocenie Izby opis warunku jednoznacznie przesądza, iż do wykazania spełnienia tego warunku w zakresie doświadczenia w „obmiarach” konieczne było udowodnienie wykonywania czynności polegających na obliczaniu ilości robót na podstawie pomiarów z natury po ich wykonaniu przez wykonawcę.
Pojęcie „obmiar robót” (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) rozumiane jest bowiem jako opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Dokument ten różni się od przedmiaru robót, czyli zestawienia przewidywanych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, sporządzonym przed wykonaniem robót (por. pkt 2.17. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 2005 r.).
W ocenie Izby prace wykonywane przez Pana Marka S w trakcie realizacji zadań wymienionych w wierszu 1, 3 i 6 wykazu uzasadniają co najwyżej uzyskanie przez niego doświadczenia w zakresie sporządzania przedmiarów robót.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycją wymienioną w pkt 1 wykazu, podnieść należy, iż Pan Marek S w okresie od grudnia 2008 r. współuczestniczył w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy kontraktu na roboty wraz z projektowaniem oraz rozliczaniu prac na etapie projektowania, pracując na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń w G. sp. z o.o., którą łączył kontrakt z Inwestorem.
Umowa łącząca Inwestora z wykonawcą robót budowlanych w tym kontrakcie została podpisana dopiero w czerwcu 2009 r., oraz do dnia otwarcia ofert nie weszła jeszcze w fazę realizacji (wykonawstwa). Okoliczności tej podniesionej przez Odwołującego Konsorcjum G. nie zaprzeczyło w trakcie rozprawy. Wobec powyższego Izba uznała, iż na ww. stanowisku pan Marek S nie mógł zdobyć doświadczenia związanego z obmiarowaniem.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycją wymienioną w pkt 3 wykazu, podnieść należy, iż w ocenie Izby Pan Marek S jako inspektor jednostki realizującej projekt ze strony inwestora- tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. również nie nabył wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia związanego z obmiarowaniem.
Jak bowiem podniósł Odwołujący, a przyznało w trakcie rozprawy Konsorcjum G. Inżynierem kontraktu w tym zadaniu było konsorcjum firm którego liderem był G. sp. z o.o., do którego zadań należało m.in. wykonywanie obmiarów robót i potwierdzanie ilości oraz określenie wartości wykonywanych robót a także rozliczanie zadania.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycją wymienioną w pkt 4 wykazu podnieść należy, iż w ocenie Izby Pan Marek S uczestnicząc w realizacji tego zadania na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. nabył wymagane przez Zamawiającego doświadczenie. W ocenie Izby Konsorcjum G. wykazało w sposób wystarczający, iż pomimo że w ww. zadaniu nie został wyłoniony generalny wykonawca robót, to jednak Pan Marek S w trakcie realizacji tego zadania wykonywał czynności związane z obmiarowaniem w części robót wykonywanych przez Inwestora Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. siłami własnymi.
Okoliczność ta zdaniem Izby została w wystarczający sposób potwierdzona w złożonym przez Konsorcjum G. na rozprawie piśmie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z dnia 5 lutego 2010 r. oraz dołączonym do niego świadectwie pracy i zakresie obowiązków pana Marka S, natomiast odwołujący nie przeprowadził dowodu przeciwnego, mimo iż to na nim zgodnie z art. 6 k.c. ciążył ciężar dowodu.
Odnośnie doświadczenia związanego z inwestycjami wymienionymi w pkt 6 wykazu, podnieść należy, iż Pan Marek S jako specjalista ds. rozliczeń w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w ocenie Izby nie nabył wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia związanego z obmiarowaniem. Jak bowiem podniósł Odwołujący, Inżynierem kontraktu w obydwu zadaniach wymienionych w tym wierszu wykazu było Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji sp. z o.o., do którego zadań należało m.in. uczestniczenie i kontrola obmiarów robót, rozliczenie robót i rozliczenie zadania.
Okoliczność ta zdaniem Izby została w wystarczający sposób potwierdzona w złożonym przez Odwołującego na rozprawie piśmie Rejonowego Przedsiębiorstwa Inwestycji sp. z o.o. w B. z dnia 29 marca 2010 r., które Izba uznała za wiarygodne.
Podnoszona na rozprawie przez Konsorcjum G. okoliczność, iż doświadczenie Pana Marka S w zakresie rozliczania robót było przedmiotem rozpoznania przez Izbę w wyroku z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 1907/09 i uznała ona je za wystarczające nie mogła zostać uwzględniona przez skład orzekający Izby w niniejszej sprawie wobec odmiennej treści warunku udziału w postępowaniu sformułowanego przez Zamawiającego w tamtej sprawie.
Biorąc po uwagę doświadczenie Pana Marla S wykazane przez Konsorcjum G. w pkt 4 wykazu, a także fakt, iż Odwołujący nie kwestionował doświadczenia wykazanego w pkt 2, 5 wykazu należało stwierdzić, iż Konsorcjum G. nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2. lit. h SIWZ.
W świetle powyższego uznać należy, iż złożone przez Konsorcjum G. dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2.2. lit. a SIWZ oraz pkt 5.2.2. lit. h SIWZ.
Izba uznała, że wykazane naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. miało wpływ na wynik przedmiotowego postępowania.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 191 ust. 1 i ust. 2 ustawy p.z.p., orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku – na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy p.z.p. oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886 ze zm.).