Wyrok

Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

z dnia 15 stycznia 2008 r.

KIO/UZP 65/07

1. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła lub usługi w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Jego istotę stanowi określenie tego wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytwarzania zamawianego dzieła czy usługi. Ryczałt polega więc na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego, ale również Zamawiający nie może żądać obniżenia ustalonego wcześniej przez strony ryczałtu. W konstrukcji wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie może więc nigdy żądać od Wykonawcy obniżenia umówionego ryczałtu, natomiast przyjmujący zamówienie Wykonawca, co do zasady, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków.
2. Wynagrodzenie kosztorysowe jest następstwem jego wyliczenia metodą kalkulacji (własnej wykonawcy lub np. opartej o publikowane informacje o cenach jednostkowych). Wynagrodzenie to charakteryzuje się przewidywaniem zmienności ilości pracy (a czasami również kosztu) w przyszłości i wprowadza zasadę ostatecznego rozliczenia po zakończeniu prac czy po wytworzeniu dzieła.
3. Obliczenia należnego wynagrodzenia, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, dokonuje się dopiero po wykonaniu dzieła na podstawie kosztorysu. Ustalenie w ten sposób wynagrodzenia jest więc o wiele bardziej elastyczne. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeśli zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia, odbywa się to z reguły na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego rzeczywiste ilości pracy i jej jakość, z uwzględnieniem uzgodnionych cen jednostkowych, wynikających z zastosowanych podstaw rozliczenia, którymi zazwyczaj są powszechnie dostępne cenniki, a także uzgodnionych przez strony klauzul waloryzacyjnych. Zazwyczaj wartość ostatecznego wynagrodzenia (kosztorysowego) określa się na podstawie szczegółowych uregulowań zawartych w umowie lub uzgodnień między stronami.
4. Z brzmienia przepisu art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie można wnioskować, iż przepis ten nie zezwala na wnoszenie wadium wraz ze złożeniem oferty; przeciwnie: czynność złożenia oferty oraz wniesienia wadium mogą być dokonane jednocześnie.
5. Obowiązkiem uczestnika postępowania jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na oferencie obowiązku zawarcia umowy, zatem czas jego wniesienia nie może być krótszy od okresu związania wykonawcy ofertą.
6. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz (w tej samej chwili) z upływem terminu składania ofert, a zatem stanowi on w tym przypadku przepis szczególny w stosunku do art. 111 ust. 2 k.c. Użycie w art. 85 ust. 5 p.z.p. zwrotu „wraz z upływem terminu składania ofert” wskazuje, że przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert (a więc dzień, w którym nastąpiło zdarzenie dające początek biegowi terminu). Tym samym, pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
LEX nr 393557
393557
Dz.U.2013.907: art. 33; art. 45; art. 85

Skład orzekający

Przewodniczący: Emil Kuriata.
Członkowie: Luiza Łamejko, Małgorzata Stręciwilk.
Protokolant: Urszula Krynicka.

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2008 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „D.” S.A. z siedzibą w K. od rozstrzygnięcia przez zamawiającego – Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, protestu z dnia 4 grudnia 2007 r.,
przy udziale „V.” S.A. z siedzibą w P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „D.” S.A. z siedzibą w K. i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4.064 zł (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „D.” S.A. z siedzibą w K.,
2) dokonać wpłaty kwoty 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset) przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „D.” S.A. z siedzibą w K. na rzecz Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu zastępstwa prawnego,
3) dokonać zwrotu kwoty 15.936 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „D.” S.A. z siedzibą w K.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – przedmiot zamówienia „Budowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Odwołujący się -Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „D.” S.A. z siedzibą w K. wniósł odwołanie poprzedzone protestem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający pismem z dnia 28 listopada 2007 r. poinformował Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący dnia 4 grudnia 2007 r. wniósł protest na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania, polegające na wyłonieniu w toku przeprowadzonego przetargu i wybraniu oferty Wykonawcy firmy „V.” S.A. z siedzibą w P., zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 p.z.p., żądając:
1) unieważnienia wyboru oferty Wykonawcy – firmy „V.” S.A.;
2) ponownego dokonania czynności oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu;
3) wykluczenia oferty firmy „V.” S.A.;
4) dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zarzuty odnoszące się do oferty „V.” S.A. dotyczyły:
1. posiadania przez Panią Marię N. przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne, a nieposiadania wymaganych uprawnień w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie wentylacji i klimatyzacji;
2. nieokreślenia cen jednostkowych na wszystkie roboty związane z wykonywaniem prac, co skutkuje tym, iż jego oferta nie jest kompletna;
3. uchybienia Zamawiającego, polegającego na całkowitym pominięciu w odniesieniu do wybranego Wykonawcy warunku wniesienia wadium na okres związania ofertą (30 dni).
Dnia 5 grudnia 2007 r. firma „V.” S.A. przystąpiła do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu po stronie Zamawiającego.
Zamawiający pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. postanowił oddalić protest w całości, nie uwzględniając zarzutów postawionych przez Odwołującego, wskazując, że oferta firmy „V.” S.A. jest kompletna – do oferty dołączone zostały w odpowiedniej formie wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
Odnośnie do zarzutu nr 1 – Zamawiający informuje, że wymagał jedynie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Odnośnie do zarzutu nr 2 – Zamawiający informuje, że oferta oraz załączone kosztorysy są dla Zamawiającego pomocne w ustaleniu ceny ryczałtowej. Zamawiający domniemywa, że podana cena obejmuje całość zamówienia zgodnie z załączonymi w Internecie przedmiarami i dokumentacją techniczną.
Odnośnie do zarzutu nr 3 – Zamawiający informuje, że gwarancja bankowa wystawiona od 6 listopada do 5 grudnia 2007 r. obejmuje okres 30-dniowy, tj. od 6 listopada włącznie.
W odwołaniu wniesionym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 grudnia 2007 r. Odwołujący zarzucił rozstrzygnięciu Zamawiającego oddalającemu protest:
1. naruszenie przepisów dotyczących rozstrzygnięcia protestu poprzez oddalenie protestu „D.” S.A. w sytuacji, gdy protest ten był całkowicie zasadny;
2. naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie, iż oferta firmy „V.” S.A. jest najkorzystniejsza, podczas gdy w rzeczywistości nie spełniała ona w całości podstawowych wymogów.
W konsekwencji ww. zarzutów Odwołujący żąda:
1) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) nakazania Zamawiającemu odrzucenia oferty firmy „V.” S.A.;
3) nakazania Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert;
4) nakazania Zamawiającemu zwrotu na rzecz Odwołującego się kosztów postępowania.
Dnia 20 grudnia 2007 r. Zamawiający otrzymał pismo od firmy „V.” S.A., informujące o przystąpieniu do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Pismo Przystępującego wpłynęło do UZP w dniu 24 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie prawne

W wyniku przeprowadzenia rozprawy skład orzekający KIO stwierdził, co następuje:
Odnośnie do zarzutu nr 1 – W wyniku wycofania zarzutu przez Odwołującego Izba pozostawiła zarzut bez rozpoznania.
Odnośnie do zarzutu nr 2 – Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XV pkt 15.1 określił, co powinna zawierać i jak powinna być obliczona cena ofertowa: „Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty, czynności wymienione w formularzu ofertowym wraz z materiałem, z którego będą wykonywane poszczególne wymienione roboty, oraz poda cenę całości”. Ceny jednostkowe zawarte w pkt 15.1 – zgodnie z postanowieniami pkt 15.2 SIWZ – winny zawierać wszystkie koszty (robocizny i materiałów) związane z wykonaniem prac, w tym podatek od towarów i usług VAT (ceny brutto), a cena wyrażona winna być w zł (PLN). W kosztorysie ofertowym Wykonawca ma obowiązek podać ceny jednostkowe netto, a podatek VAT obliczyć na końcu kosztorysu od całkowitej wartości netto.
Analizując aktualny stan prawny sprawy, Izba uznała za konieczne zdefiniowanie, co rozumiane jest pod pojęciem wynagrodzenia ryczałtowego i wynagrodzenia kosztorysowego.
I tak, wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła lub usługi w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Jego istotę stanowi określenie tego wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z góry bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytwarzania zamawianego dzieła czy usługi. Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 8 maja 2003 r., sygn. akt II CKN 46/01, czy w wyroku z dnia 22 listopada 2001 r., sygn. akt I PKN 690/00, lub z dnia 20 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 913/97.
Ryczałt polega więc na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego, ale również Zamawiający nie może żądać obniżenia ustalonego wcześniej przez strony ryczałtu. W konstrukcji wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający nie może więc nigdy żądać od Wykonawcy obniżenia umówionego ryczałtu, natomiast przyjmujący zamówienie Wykonawca, co do zasady, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków.
Artykuł 629 Kodeksu cywilnego stanowi, że wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów wytworzenia określonego dzieła.
Uwzględniając wskazany przepis, wynagrodzenie kosztorysowe jest więc następstwem jego wyliczenia metodą kalkulacji (własnej wykonawcy lub np. opartej o publikowane informacje o cenach jednostkowych). Wynagrodzenie to charakteryzuje się przewidywaniem zmienności ilości pracy (a czasami również kosztu) w przyszłości i wprowadza zasadę ostatecznego rozliczenia po zakończeniu prac czy po wytworzeniu dzieła.
Obliczenia należnego wynagrodzenia, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, dokonuje się dopiero po wykonaniu dzieła na podstawie kosztorysu. Ustalenie w ten sposób wynagrodzenia jest więc o wiele bardziej elastyczne. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeśli zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia, odbywa się to z reguły na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego rzeczywiste ilości pracy i jej jakość, z uwzględnieniem uzgodnionych cen jednostkowych, wynikających z zastosowanych podstaw rozliczenia, którymi zazwyczaj są powszechnie dostępne cenniki, a także uzgodnionych przez strony klauzul waloryzacyjnych. Zazwyczaj wartość ostatecznego wynagrodzenia (kosztorysowego) określa się na podstawie szczegółowych uregulowań zawartych w umowie lub uzgodnień między stronami.
Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w korelacji z zapisami projektu umowy (§ 6) jasno wskazują, że Zamawiający żądał w „Formularzu Ofertowym” podania ceny ryczałtowej. Treść zapisów projektu umowy, dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, brzmi następująco: „Pkt 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego. Pkt 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie brutto zgodnie ze złożoną ofertą wynosi (…)”.
Paragraf 8 ww. projektu umowy określa również sposób, w jaki dokonywane będzie rozliczenie za wykonane roboty, wskazując, iż „Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie przejściowymi fakturami VAT, wystawianymi dla Powiatu Pruszkowskiego na koniec każdego kwartału, za etapy wykonanych robót, zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy”. Wykonawca – firma „V.” S.A. do swojej oferty dołączył „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, który stanowił będzie podstawę rozliczenia za wykonane etapy robót. Są tam zawarte kwoty, których łączna wartość nie przekracza wartości zamówienia określonej w „Formularzu Oferty”. Tak opracowane dokumenty postępowania wskazują na ryczałtowy charakter rozliczenia wykonanej inwestycji.
Zdaniem składu orzekającego Izby, przychylić się należy do stanowiska Zamawiającego, że oferta oraz załączone kosztorysy są dla Zamawiającego pomocne w ustaleniu ceny ryczałtowej, a ta mimo błędów zawartych w załączonym kosztorysie nie może ulec zmianie. Nadto wskazać należy, że zarzut podniesiony przez Odwołującego, dotyczący zapisu w „Formularzu Oferty” firmy „V.” S.A., iż „Wykonawca oświadcza, że oferuje wykonanie robót określonych w pkt II SIWZ (…) zgodnie z Kosztorysem Ofertowym – (zał. nr 1a)”, jako niezgodnego z zapisami SIWZ, należy uznać za chybiony. Firma „V.” S.A. wyceniła wszystkie pozycje kosztorysu i przyznała, że wykona wszystkie roboty określone w pkt II SIWZ zgodnie z kosztorysem ofertowym. Ewentualne uchybienia w sporządzaniu kosztorysu nie mogą mieć wpływu na ważność oferty, ponieważ kosztorys ofertowy miał charakter tylko informacyjny, a obowiązującą ceną oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wykonanie wszystkich robót określonych w pkt II SIWZ.
Odnośnie do zarzutu nr 3 – Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XII określił, w jakiej wysokości, w jakich formach i do kiedy należy wnieść wadium przetargowe, określone na kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy). Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Z brzmienia tego przepisu nie można wnioskować, iż przepis ten nie zezwala na wnoszenie wadium wraz ze złożeniem oferty; przeciwnie: czynność złożenia oferty oraz wniesienia wadium mogą być dokonane jednocześnie. Wyraźne stanowisko w tej kwestii zajął Zespół Arbitrów (vide: wyrok z dnia 21 marca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO-481/05), który sięgnął do definicji wadium. Zwrócił uwagę, iż definicja legalna wadium znajduje się nie w ustawie Prawo zamówień publicznych, ale w art. 704 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez wadium należy rozumieć określoną sumę pieniędzy albo odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Funkcja wadium polega „głównie na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania przedmiotu wadium na wypadek niezawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana” (M. Żak: Komentarz do art. 704 Kodeksu cywilnego [w:] K. Korus, D. Rogoń, M. Żak).
Z zapisów pkt 12.5 SIWZ wynika, że Zamawiający żąda, aby wadium zostało wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 6 listopada 2007 r. godz. 9:30.
Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem uczestnika postępowania jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą (por. wyrok SO w Katowicach z 13 października 2005 r.). Wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na oferencie obowiązku zawarcia umowy, zatem czas jego wniesienia nie może być krótszy od okresu związania wykonawcy ofertą. W myśl art. 85 ust. 5 p.z.p. bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W dalszej kolejności wyłania się problem relacji art. 85 ust. 5 p.z.p. do art. 111 ust. 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
W orzecznictwie arbitrażowym (por. wyrok ZA z dnia 18 stycznia 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-11/05; wyrok ZA z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-526/05; wyrok ZA z dnia 10 października 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2784/05) ugruntował się pogląd o pierwszeństwie art. 85 ust. 5 p.z.p. przed art. 111 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Stanowisko takie ugruntowane zostało na podstawie przepisu art. 14 p.z.p., który stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy ustawy jasno określają, od kiedy rozpoczyna się bieg terminu związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust. 5 p.z.p. bieg tego terminu rozpoczyna się wraz (w tej samej chwili) z upływem terminu składania ofert, a zatem stanowi on w tym przypadku przepis szczególny w stosunku do art. 111 ust. 2 k.c. (por. wyrok ZA z dnia 31 marca 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0-526/05). Użycie w art. 85 ust. 5 p.z.p. zwrotu „wraz z upływem terminu składania ofert” jednoznacznie wskazuje, że przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert (a więc dzień, w którym nastąpiło zdarzenie dające początek biegowi terminu). Tym samym, pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (por. wyrok ZA z dnia 30 marca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-546/05).
Stanowisko takie wyraził również Sąd Okręgowy w Katowicach (vide: wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r.) w sprawie wyroku ZA z dnia 1 grudnia 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2854/06, stwierdzając, iż „Sześćdziesięciodniowy termin związania ofertą rozpoczął bieg wraz z upływem terminu składania ofert”.
Odnosząc powyższe rozważania do sytuacji będącej przedmiotem protestu, a następnie odwołania, Izba uznała, że Gwarancja Przetargowa wystawiona dnia 5 listopada 2007 r. przez bank dla Starostwa Powiatu Pruszkowskiego – Zamawiającego, zabezpieczająca wadium w wysokości 300.000 zł jako wniesione przez „V.” S.A. z siedzibą w P., jest złożona prawidłowo i obejmuje cały okres związania ofertą, tj. od dnia 6 listopada 2007 r. do dnia 5 grudnia 2007 r., gdyż termin składania ofert upływał dnia 6 listopada 2007 r., a 30-dniowy termin związania ofertą upływał dnia 5 grudnia 2007 r.
Z powyższych względów, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 p.z.p., tj. stosownie do wyniku postępowania.
Skład orzekający Izby stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886) uwzględnił uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego tytułem kosztów zastępstwa prawnego pełnomocnika Zamawiającego na podstawie rachunku przedłożonego do akt sprawy.