Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 11.02.2014 przyjęte zostały nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: (i) dyrektywa w sprawie zamówień publicznych (tzw. dyrektywa klasyczna), (ii) dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa) i (iii) dyrektywa w sprawie udzielania koncesji. Każde z państw członkowskich UE jest zobowiązane do implementacji ww. dyrektyw do własnych porządków prawnych w ciągu najbliższych 24 miesięcy.