REGULAMIN
Sądu Arbitrażowego

przy

Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie

(OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2010 r. do 31 STYCZNIA 2015)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Sąd

1. Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców [SIDiR],
w Warszawie, zwany dalej „Sądem”, „Sądem Arbitrażowym” lub „Sądem Arbitrażowym przy SIDiR”, jest stałym sądem polubownym (arbitrażowym).
2. Siedzibą Sądu jest Warszawa.
3. Wewnętrzną organizację Sądu reguluje Statut Sądu, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, zwany dalej „Zarządem”.
4. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 2. Prezydium Sądu

1. Prezydium Sądu stanowią prezes oraz dwóch wiceprezesów, powoływanych przez Zarząd na okres trzyletniej kadencji.
2. Prezes Sądu kieruje pracami Prezydium Sądu, prezentuje stanowisko i opinie Sądu
na zewnątrz oraz wykonuje czynności zastrzeżone w Regulaminie. Wiceprezesi mogą zastępować prezesa Sądu we wszystkich sprawach. Wszystkie czynności w sprawie, w której prezes Sądu został powołany na arbitra, wykonują wiceprezesi.
3. Dla ważności uchwał i postanowień Prezydium Sądu konieczna jest obecność przynajmniej dwóch członków Prezydium, w tym prezesa. Uchwały i postanowienia Prezydium Sądu zapadają jednomyślnie lub większością głosów. W wypadku równości głosów przeważa głos prezesa Sądu.
4. W wypadku niemożności wykonania przez prezesa Sądu obowiązków lub uprawnień wynikających
z Regulaminu prezes podlega wyłączeniu i pozostali członkowie Prezydium Sądu podejmują uchwałę, w której wskazują zastępczo jednego z wiceprezesów do dokonania konkretnej czynności.
5. W wypadku braku odpowiedniej liczby członków Prezydium Sądu dla podjęcia uchwał
lub postanowień w sprawie, w której członkowie Prezydium Sądu zostali wyznaczeni
na arbitrów – Zarząd, na wniosek pozostałych członków Prezydium Sądu, wyznacza osoby, które uzupełniają skład Prezydium Sądu dla wykonania konkretnej czynności. Wskazani w ten sposób członkowie Prezydium Sądu biorą udział tylko w czynnościach dotyczących sprawy, w związku
z którą zostali wyznaczeni.

§ 3. Ograniczenia

1. Członek Prezydium Sądu nie może pełnić funkcji arbitra z nominacji zastępczej,
jak też występować w charakterze pełnomocnika albo doradcy stron w postępowaniu przed Sądem.
2. W wypadku pełnienia funkcji arbitra, członek Prezydium Sądu nie może w tej sprawie uczestniczyć w wykonywaniu czynności przewidzianych dla prezesa lub Prezydium Sądu.
3. Sekretarz i pracownicy Sądu nie mogą pełnić funkcji arbitra i członka Prezydium Sądu.
4. Osoba wpisana na Listę Arbitrów nie może osobiście występować w roli pełnomocnika strony procesowej przed Sądem.

§ 4. Właściwość Sądu

1. Sąd jest właściwy, jeżeli:
1) Strony poddały pod jego rozstrzygnięcie spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym (zapis na sąd, umowa o arbitraż),
2) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej
albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,
3) strony postanowiły, że spór będzie rozstrzygany w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Sąd Arbitrażowy przy SIDiR.
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc”, postanowienia zawarte w Regulaminie Sądu mają odpowiednie zastosowanie wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej.
3. Kompetencję do orzekania o właściwości Sądu oraz o istnieniu, ważności lub zakresie umowy
o arbitraż ma Zespół orzekający z urzędu lub na wniosek stron.
4. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać podniesiony przez strony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, chyba że Zespół orzekający uzna opóźnienie za usprawiedliwione.
5. W wypadku braku właściwości Sądu, Zespół orzekający postanowieniem odrzuca pozew na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Nominacja zastępcza

Organem nominacji zastępczej jest Prezydium Sądu.

§ 6. Miejsce postępowania

1. W braku innego uzgodnienia stron, miejscem postępowania jest miejsce siedziby Sądu.
2. Zespół orzekający może, na wniosek stron, wskazać inne miejsce postępowania,
jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy.
3. Posiedzenia Zespołu orzekającego, rozprawy, spotkania pojednawcze oraz inne czynności mogą,
na podstawie zarządzenia Zespołu orzekającego, odbywać się poza siedzibą Sądu lub miejscem postępowania arbitrażowego.

§ 7. Zasady postępowania

1. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującego
w dacie zawarcia zapisu na Sąd. W każdym jednak wypadku Zespół orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż oraz uzgodnione przez strony zasady postępowania.
2. Zespół orzekający ma obowiązek traktowania stron równoprawnie i prowadzenia postępowania
w sposób bezstronny, umożliwiając stronom przedstawienie ich twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dowodów na ich poparcie.

§ 8. Właściwe prawo materialne

1. Zespół orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub – gdy strony
nie wybiorą prawa – według prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy, a gdy strony go do tego upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono).
2. W każdym jednak wypadku Zespół orzekający bierze pod uwagę postanowienia umowy
oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

§ 9. Poufność postępowania

1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.
2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności,
z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy.
3. Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania pojednawczego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 10. Język postępowania

1. Strony mogą uzgodnić język, w którym będzie prowadzone postępowanie. W braku takiego uzgodnienia, postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Uzgodnienia stron lub postanowienia Zespołu orzekającego mają zastosowanie do rozpraw, posiedzeń oraz protokołów z rozpraw,
a także do wszelkich pism składanych w postępowaniu arbitrażowym.
2. Przewodniczący Zespołu orzekającego powołuje tłumacza do całego postępowania,
jeżeli prowadzone jest w języku innym niż polski.
3. Protokoły z rozprawy sporządzane są w języku postępowania i tłumaczone na język polski
w wypadku, gdy językiem postępowania nie jest język polski.
4. Pisma składane przez strony lub sporządzone przez Zespół orzekający w języku obcym wymagają przetłumaczenia na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez sekretarza Sądu lub strony.
5. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony,
według zasad określonych na podstawie Regulaminu przez Zespół orzekający.

§ 11. Doręczanie zawiadomień i innych pism w postępowaniu

1. Każde pismo i zawiadomienie w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało doręczone adresatowi albo dostarczone do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu
lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
2. Jeżeli adresatem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru sądowego
albo innego publicznego rejestru, pismo lub zawiadomienie uważa się za doręczone,
gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.
3. Strony są zobowiązane do informowania Sądu o każdej zmianie swojego adresu.
4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych powyżej nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, pismo lub zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy zostało wysłane
do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku zawiadomienie pozostawia się w aktach i uważa się za doręczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

§ 12. Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

1. Uważa się, że strona, która wiedząc, że nie były przestrzegane przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, wzięła udział w postępowaniu i nie podniosła odnośnego zarzutu,
zrzekła się możliwości podniesienia tego zarzutu w terminie późniejszym.
2. Powyższe postanowienie nie dotyczy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejsca postępowania arbitrażowego.

§ 13. Odpowiedzialność

SIDiR i jego pracownicy, członkowie Prezydium Sądu oraz arbitrzy i pracownicy
Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania związanego z toczącym się postępowaniem, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

§ 14. Reguła należytej staranności

Sąd i Zespół orzekający zobowiązani są do dołożenia należytej staranności, by wydane orzeczenie było wykonalne w rozumieniu odnośnych przepisów dotyczących uznawania i stwierdzania wykonalności wyroków sądów polubownych (arbitrażowych).

§ 15. Lista Arbitrów

1. Sąd prowadzi „Listę Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców [SIDiR] w Warszawie” (Lista Arbitrów).
2. Na Listę Arbitrów mogą być wpisane osoby fizyczne mające pełną zdolność
do czynności prawnych, nieskazitelnego charakteru i korzystające w pełni z praw publicznych.
3. O wpisie na Listę Arbitrów oraz o wykreśleniu z tej Listy postanawia Prezydium Sądu w formie uchwały, którą zatwierdza Zarząd.
4. Lista Arbitrów, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska arbitrów, zawód
i miejscowość wykonywania zawodu lub miejsce zamieszkania oraz znajomość języków obcych
i inne dane.

Rozdział II
Arbitrzy

§ 16. Kwalifikacje arbitra

1. Arbitrem może być osoba spełniająca kryteria, o których mowa w § 15 ust. 2.
2. Arbiter jest bezstronny i niezależny, pełni funkcję wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Arbiter nie może przyjąć funkcji, jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności. Arbiter może odmówić przyjęcia funkcji arbitra w konkretnej sprawie z innych ważnych przyczyn.

§ 17. Uprawnienie stron do powoływania arbitrów

1. Strony powołują arbitrów.
2. Arbitrem jedynym oraz arbitrem przewodniczącym mogą być wyłącznie osoby wpisane na Listę Arbitrów.

§ 18. Zasady powoływania arbitrów

1. W wypadku, gdy Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów, sekretarz Sądu przekazuje stronom (lub stronie pozwanej, jeżeli powód wskazał arbitra w pozwie zgodnie z § 24 ust. 3) Listę Arbitrów, wzywając każdą ze stron, by w terminie nie dłuższym niż 14 dni dokonały powołania po jednym arbitrze. W razie niepowołania arbitra przez stronę, arbitra wyznacza Prezydium Sądu.
2. Sekretarz Sądu wzywa arbitrów wyznaczonych przez strony lub w ich zastępstwie przez prezesa Sądu do powołania arbitra przewodniczącego w terminie 14 dni. W razie niepowołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów, arbitra przewodniczącego wyznacza Prezydium Sądu.
3. W wypadku, gdy Zespół orzekający składa się z jednego arbitra, Sekretarz Sądu wzywa strony
do powołania arbitra w terminie określonym w ust. 1. W razie niepowołania arbitra przez strony, arbitra wyznacza Prezydium Sądu.

§ 19. Wielopodmiotowość stron

1. W wypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej, osoby te
w terminie określonym w § 18 ust.1 powołują zgodnie jednego arbitra.
2. W razie niepowołania arbitra w trybie, o którym mowa w ust. 1, arbitra wyznacza prezes Sądu.
3. Zawiadomienia lub inne pisma Sądu, stron i Zespołu orzekającego kierowane są do wszystkich osób występujących po każdej ze stron lub ich pełnomocników.

§ 20. Umowa z arbitrem

1. Arbiter zawiera z Sądem Umowę (Umowa), w której zobowiązuje się do należytego wykonywania obowiązków arbitra za wynagrodzeniem.
2. Arbiter składa także oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności, według wzoru określonego przez Prezydium Sądu, w którym zobowiązany jest do ujawnienia stronom wszystkich okoliczności, które jego zdaniem powinny znać przy ocenie jego bezstronności lub niezależności.
3. Niepodpisanie Umowy przez arbitra w terminie zakreślonym przez Sekretarza Sądu lub odmowa zawarcia tej Umowy oznacza ustąpienie z funkcji.
4. Brak możliwości podpisania Umowy z arbitrem w ciągu 14 dni od dnia jego powołania
jest równoznaczny z ustąpieniem przez arbitra z funkcji.
5. Postanowienia powyższe stosuje się także w wypadku odmowy podpisania oświadczenia
o bezstronności i niezależności lub niezłożenia takiego oświadczenia w zakreślonym terminie.

§ 21. Wyłączenie arbitra

1. Prezydium Sądu postanawia o odwołaniu arbitra na zgodny wniosek stron lub na wniosek strony.
2. Strona może zwrócić się do Prezydium Sądu z pisemnym wnioskiem o wyłączenie arbitra:
1) ze względu na okoliczności budzące uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
lub niezależności arbitra, albo
2) jeżeli arbiter nienależycie wykonuje swoją funkcję, w szczególności nie może wypełniać funkcji albo nie wypełnia funkcji zgodnie z Regulaminem lub w wyznaczonych terminach.
3. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o podstawach jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra w oparciu o te podstawy.
4. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, może ona żądać tylko z przyczyn, o których się dowiedziała po jego powołaniu.
5. Sekretarz Sądu przekazuje odpis wniosku o wyłączenie arbitra drugiej stronie
oraz pozostałym arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w zakreślonym terminie, chyba że arbiter, którego wniosek dotyczy, ustąpił z funkcji.
6. Prezydium Sądu może z urzędu wyłączyć arbitra z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
7. Postanowienie Prezydium Sądu w przedmiocie wyłączenia arbitra nie wymaga uzasadnienia, chyba że zostało wydane z urzędu.
8. Wniosek o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania, chyba że Zespół orzekający postanowi inaczej.

§ 22. Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania
1. Zmiana arbitra następuje w wypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, oraz gdy Prezydium Sądu stwierdzi w formie postanowienia, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji.
2. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, bądź o nominacji zastępczej arbitra rozstrzyga Prezydium Sądu w formie postanowienia.
3. O powtórzeniu, z udziałem nowego arbitra, części lub całości postępowania rozstrzyga Zespół orzekający w formie postanowienia.

Rozdział III
Postępowanie arbitrażowe

§ 23. Zespół orzekający

1. „Zespół orzekający” oznacza trzech arbitrów lub arbitra jedynego, powołanych
do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i umowy o arbitraż.
2. Zespół orzekający składa się z arbitra jedynego, gdy:
1) strony tak postanowiły, albo
2) w braku takiego postanowienia stron, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza
100.000,00 zł.

§ 24. Wszczęcie postępowania arbitrażowego

1. Postępowanie arbitrażowe zostaje wszczęte przez złożenie pozwu w Sądzie. Pozew wnoszony jest do Sądu w dwóch egzemplarzach, w języku postępowania, a jeżeli językiem postępowania
nie jest język polski, z tłumaczeniem na język polski wraz z niezbędną liczbą kopii, przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych oraz po jednej dla każdego arbitra.
2. Pozew powinien zawierać:
1) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w wypadku przedsiębiorców – odpisy rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru;
2) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów
na poparcie przytoczonych okoliczności;
3) uzasadnienie właściwości Sądu;
4) w braku odmiennych postanowień w umowie o arbitraż, wskazanie języka postępowania
oraz miejsca postępowania arbitrażowego;
5) oznaczenie wartości przedmiotu sporu.
3. Pozew może również zawierać wskazanie osoby arbitra lub wniosek, aby arbiter za stronę wyznaczony został przez prezesa Sądu albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra jedynego przez Prezydium Sądu;
4. Cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.

§ 25. Uzupełnienie braków pozwu

1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie oznaczonym przez sekretarza Sądu,
nie dłuższym niż 14 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową oraz uzupełniła braki pozwu, jeżeli pozew nie spełnia wymogów określonych w § 24. Wysokość opłaty rejestracyjnej
i opłaty arbitrażowej określa „Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie”, zwana dalej „Taryfą opłat”.
2. W razie nieuzupełnienia braków pozwu lub nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie określonym przez sekretarza Sądu, pozew podlega zwrotowi.
3. Zespół orzekający – w razie uzasadnionych wątpliwości – może określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. O zwrocie pozwu, w wypadkach określonych w ust. 2, orzeka prezes Sądu, a w wypadkach
o których mowa w ust. 3 – Zespół orzekający.

§ 26. Odpowiedź na pozew

1. Po wniesieniu pozwu i ewentualnym jego uzupełnieniu oraz po uiszczeniu opłat rejestracyjnej
i arbitrażowej, sekretarz Sądu wysyła stronie pozwanej pozew wraz z Regulaminem i Listą Arbitrów oraz wzywa ją, aby w określonym przez sekretarza Sądu terminie wniosła odpowiedź na pozew.
2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, sekretarz Sądu informuje pozwanego o osobie arbitra wyznaczonego przez powoda i wzywa stronę pozwaną do wyznaczenia arbitra zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu.
3. Jeżeli spór rozpatruje arbiter jedyny, sekretarz Sądu informuje pozwanego o osobie arbitra, jeżeli został zaproponowany przez powoda i wzywa stronę pozwaną, aby w terminie 14 dni wypowiedziała się czy akceptuje kandydaturę powoda, lub aby strony w powyższym terminie uzgodniły osobę arbitra jedynego z Listy Arbitrów.

§ 27. Przekazanie akt sprawy Zespołowi orzekającemu

Sekretarz Sądu niezwłocznie przekazuje akta sprawy powołanym do rozstrzygnięcia sporu arbitrom.

§ 28. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

1. Strona pozwana może – nie później niż na pierwszej rozprawie – wytoczyć powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia,
a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli zarzut potrącenia pozostaje w związku z roszczeniem powoda.

§ 29. Pisma w postępowaniu arbitrażowym

1. Pisma stron w postępowaniu arbitrażowym są kierowane do Sądu w takiej liczbie egzemplarzy
jak pozew.
2. Po ustanowieniu Zespołu orzekającego strona obowiązana jest przesyłać lub doręczać odpisy wszelkich pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie lub stronom, arbitrom
oraz Sądowi, jak również ewentualnemu interwenientowi ubocznemu.

§ 30. Przystąpienie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

1. Przystąpienie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu orzekającego.
2. Sekretarz Sądu wzywa osobę trzecią wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego,
aby w terminie oznaczonym przez sekretarza Sądu uiściła opłatę arbitrażową. Wysokość opłaty arbitrażowej określona jest w „Taryfie opłat”.
3. Nieuiszczenie opłaty arbitrażowej przez osobę trzecią wskazaną w postanowieniu Zespołu orzekającego powoduje, że osoba trzecia nie zostaje dopuszczona do postępowania.
4. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

§ 31. Zawieszenie postępowania

1. Zespół orzekający może zawiesić postępowanie na wniosek stron lub w uzasadnionych wypadkach
z urzędu. Na wniosek strony lub z urzędu, po ustaniu przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, Zespół orzekający podejmuje zawieszone postępowanie.
2. Zespół orzekający wydaje wyrok umarzający postępowanie zawieszone na wniosek stron,
jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w terminie sześciu miesięcy
od ustania przesłanek stanowiących podstawę zawieszenia.

§ 32. Rozprawa

1. Rozprawa jest niejawna.
2. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony sekretarz Sądu.
3. Rozprawą kieruje przewodniczący Zespołu orzekającego. W przypadku, gdy jest jeden arbiter, przysługują mu uprawnienia przewodniczącego Zespołu orzekającego.
4. W braku zastrzeżeń arbitrów, zarządzenia w kwestiach proceduralnych wydaje samodzielnie arbiter przewodniczący.
5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych o terminie rozprawy, nie wstrzymuje biegu postępowania.
6. Zespół orzekający może rozstrzygnąć sprawę bez wyznaczania rozprawy na zgodny wniosek stron lub gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, stwierdzając, że strony wystarczająco przedstawiły okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
7. Członkowie Prezydium Sądu i sekretarz Sądu mogą być obecni na rozprawie. Zespół orzekający może zaakceptować obecność innych osób za zgodą stron.

§ 33. Dowody

1. Zespół orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron.
W szczególności Zespół orzekający może przeprowadzić dowód z dokumentów, oględzin,
z przesłuchania stron, świadków, których obecność na rozprawie ma zapewnić strona wnioskująca,
z opinii biegłych, a także odbierać od nich przyrzeczenie oraz żądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji, przedstawienia lub udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
2. Zespół orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania,
na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół orzekający ocenia na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu
lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub zwrócić się o to do właściwego sądu powszechnego
lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.
4. Sąd pobiera zaliczki na czynności dowodowe przeprowadzane przez Zespół orzekający na podstawie „Taryfy opłat”.

§ 34. Protokół

1. Z rozprawy i każdej czynności Zespołu orzekającego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz protokolant. Protokolanta wyznacza sekretarz Sądu.
2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz lub dźwięk, o czym należy uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd – na ich wniosek – wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem oraz umożliwia przejrzenia akt sprawy w godzinach urzędowania.
4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a protokołu rozprawy, na której nastąpiło zamknięcie rozprawy – przed wydaniem wyroku.

§ 35. Zamknięcie rozprawy

1. Przewodniczący Zespołu orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna sprawę
za dostatecznie wyjaśnioną lub gdy uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.
2. Przewodniczący Zespołu orzekającego może otworzyć na nowo zamkniętą rozprawę jeżeli,
przed wydaniem wyroku, Zespół orzekający uzna to za konieczne.

§ 36. Narada i głosowanie

1. W naradzie i głosowaniu udział biorą wyłącznie członkowie Zespołu orzekającego. Przewodniczący Zespołu orzekającego, na żądanie arbitra lub z własnej inicjatywy, sporządza notatkę potwierdzającą fakt odbycia narady.
2. Orzeczenie Zespołu orzekającego zapada większością głosów. Jeżeli arbiter odmawia udziału
w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą dokonać rozstrzygnięcia bez jego udziału, czyniąc odpowiednią wzmiankę w orzeczeniu.
3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę w orzeczeniu, składając do akt sprawy pisemne uzasadnienie zdania odrębnego w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia orzeczenia.

§ 37. Zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu

1. Na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, Zespół orzekający może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za właściwy ze względu
na przedmiot sporu. Uwzględniając wniosek, Zespół orzekający wydaje postanowienie
wraz z uzasadnieniem oraz może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.
3. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia
oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z postępowaniem arbitrażowym. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.
4. Na wniosek stron, Zespół orzekający może postanowić o zabezpieczeniu roszczenia
lub o zabezpieczeniu dowodu, jeżeli jest to uzasadnione i konieczne. Postanowienie
nie wymaga uzasadnienia.

Rozdział III
Orzeczenia i Ugody

§ 38. Wyrok

1. Wyrok Sądu jest wiążący dla stron i ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego
po stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności.
2. Wyrok powinien być wydany przez Zespół orzekający po naradzie, nie później
niż po upływie miesiąca od zamknięcia rozprawy. Termin ten ma charakter instrukcyjny.
3. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek przewodniczącego Zespołu orzekającego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów, będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lub z innych ważnych powodów.
4. W wypadku niewydania przez Zespół orzekający wyroku w terminie wskazanym
w ust. 2 lub określonym na podstawie ust. 3, Prezydium Sądu może postanowić
o pozbawieniu arbitra przewodniczącego i pozostałych arbitrów w części lub w całości prawa
do przysługującego honorarium z tytułu pełnienia funkcji arbitra, po złożeniu przez przewodniczącego Zespołu orzekającego wyjaśnień.
5. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezydium Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

§ 39. Forma i treść wyroku

1. Wyrok Sądu sporządzony jest na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali.
2. Wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie Sądu, oznaczenie stron i arbitrów;
2) zapis na sąd polubowny, na podstawie którego wyrok został wydany;
2) miejsce i datę wydania wyroku;
3) motywy rozstrzygnięcia.

§ 40. Wyrok częściowy lub wstępny

W uzasadnionych wypadkach, Zespół orzekający może wydać wyrok częściowy
lub wstępny.

§ 41. Orzeczenie w wypadku ugody

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę, Zespół orzekający wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Osnowa ugody powinna być wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.
2. Na wniosek stron, Zespół orzekający nadaje ugodzie formę wyroku. Wyrok wydany na podstawie ugody stron powinien odpowiadać wymogom § 39 Regulaminu.

§ 42. Podpisanie wyroku

1. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu orzekającego lub przynajmniej dwóch członków Zespołu orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny ewentualnego braku podpisu któregokolwiek z nich, oraz podpisem prezesa Sądu,
a także pieczęcią Sądu.
2. Prezes Sądu przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczną treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok przewodniczącemu Zespołu orzekającego w celu dokonania ewentualnych poprawek formalnych, udzielając terminu nie dłuższego niż 14 dni.
3. Prezes Sądu podpisując wyrok stwierdza, że Zespół orzekający powołany został zgodnie
z Regulaminem oraz że podpisy członków Zespołu orzekającego są autentyczne.
§ 43. Doręczanie wyroku
Po opłaceniu wszystkich kosztów postępowania Sąd doręcza wyrok stronom.

§ 44. Sprostowanie i uzupełnienie wyroku

1. W terminie miesiąca od daty wydania wyroku, Zespół orzekający może z urzędu sprostować
w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
2. Strona może w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku zgłosić wniosek
o sprostowanie w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych
lub innych oczywistych omyłek.
3. Zespół orzekający rozstrzyga postanowieniem o zasadności wniosku o sprostowanie wyroku
w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku. O dokonanym sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku oraz na odpisach. Dalsze odpisy wyroku powinny uwzględniać treść postanowienia o sprostowaniu.
4. Każda Strona, po zawiadomieniu drugiej strony, może w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku zgłosić wniosek o jego uzupełnienie co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których Sąd nie orzekł w wyroku. Uznając zasadność wniosku, Zespół orzekający wyda wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
5. Prezes Sądu może, na wniosek Zespołu orzekającego, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, na czas oznaczony, jeżeli uzna to za konieczne z uwagi na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia.
6. Do wyroku uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyroku.

§ 45. Postanowienia

Postanowienia Prezydium Sądu i Zespołu orzekającego nie podlegają zaskarżeniu.

§ 46. Publikacja orzeczeń

Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania.

WZÓR KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ