Uwaga poniższa taryfa jest nieaktualna, aktualna taryfa znajduje się pod tym adresem https://arbitraz-sidir.nih.com.pl/oplaty/taryfa-oplat/

TARYFA OPŁAT
za czynności Sądu Arbitrażowego
przy
Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie

(OBOWIĄZUJE OD 5 GRUDNIA 2013 r.)

 

§ 1

Koszty postępowania przed Sądem Arbitrażowym ponoszą strony na zasadach i w wysokości określonej w niniejszej „Taryfie opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie”, zwanej dalej „Taryfą opłat”.

§ 2

Na koszty postępowania składają się:
1. opłata rejestracyjna,
2. opłata arbitrażowa,
3. wydatki Sądu.
Do opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.

§ 3

1. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 1.500 zł.
2. Opłata rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu i nie podlega zwrotowi.

§ 4

Opłata arbitrażowa składa się z:
1. części przeznaczonej na wynagrodzenia arbitrów, która stanowi 60 % opłaty arbitrażowej,
2. części przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjnych Sądu, która stanowi 40 % opłaty arbitrażowej.

§ 5

1. Wysokość poniesionych wydatków określana jest przez Sąd.
2. Przy określaniu wydatków Sąd uwzględnia koszty poniesione przez arbitrów w związku z pełnieniem powierzonej im funkcji oraz koszty powołania biegłych.
3. Koszty uczestnictwa w rozprawie świadków obciążają stronę, która wnosi o ich powołanie.

§ 6

1. Wysokość opłaty arbitrażowej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi odpowiednio:
1) przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 10 % ale nie mniej niż 6.000 zł,
2) przy wartości przedmiotu sporu od 100.001 zł do 1.000.000 zł wynosi 8.100 zł + 5 % od kwoty przekraczającej wartość 100.000 zł,
3) przy wartości przedmiotu sporu od 1.000.001 zł do 10.000.000 zł wynosi 53.100 zł + 0.9% od kwoty przekraczającej wartość 1.000.000 zł,
4) przy wartości przedmiotu sporu od 10.000.001 zł do 100.000.000 zł wynosi 134.100 zł + 0,5 % od kwoty przekraczającej wartość 10.000.000 zł,
5) przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000.000 zł wynosi równowartość 584.100 zł + 0,2% od kwoty przekraczającej 100.000.000 zł.
2. Wysokość opłaty arbitrażowej nie może przekroczyć 800.000 zł.

§ 7

W przypadku gdy sprawa rozpatrywana jest przez arbitra jedynego wysokość opłaty arbitrażowej wynosi 50 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 8

Jeżeli do toczącego się postępowania przystępuje osoba trzecia, opłata arbitrażowa od przystąpienia wynosi 20 % opłaty ustalonej zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

§ 9

Przewodniczący Zespołu orzekającego może na początku lub w trakcie postępowania wezwać strony
do wpłacenia zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków i uzależnić dalsze postępowanie
od wpłacenia tej zaliczki przez stronę.

§ 10

1. W przypadku cofnięcia pozwu, który został już opłacony, zwrotowi podlega:
1) 80% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło przed doręczeniem przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej,
2) 65% poniesionej opłaty arbitrażowej, gdy cofnięcie pozwu nastąpiło już  po doręczeniu
przez sekretarza Sądu pozwu stronie pozwanej lecz przed  ukonstytuowaniem się Zespołu orzekającego.
2. O zwrocie opłaty arbitrażowej orzeka z urzędu w postanowieniu o umorzeniu postępowania Zespół orzekający, a w przypadku, gdy nie jest on jeszcze ukonstytuowany, prezes Sądu.

§ 11

Za wydawanie odpisów z akt Sąd pobiera opłatę w wysokości 4 zł za stronę.